Birlik, ilke olarak çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı din ve kültürlere mensup insanların uyum içerisinde yaşamalarının teminatı olarak görür. Dünya barışına, insan haklarına ve sosyal dayanışmaya duyarlı olup, dini ve kültürel farklılıkları dünyamızın ayrı birer zenginliği olarak telakki eder. Irkçılığa, islamofobiye ve her türlü ayrımcılığa karşıdır. Birlik, Fransa, Avrupa Birliği Yasalarına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine titizlikle riayet etmeyi ana ilke olarak kabul eder, politik faaliyetlerde bulunmaz. Birlik, kamu yararına hizmet eder, ekonomik yarar sağlamak Birliğin ana gayelerinden değildir.

 • Birlik, idari, mali ve hukuki bütün işlemlerinde anayasa ve yasalara bağlı kalı

 • Birlik, hukuk ve ahlak kurallarına aykırı hiç bir eylemde bulunmaz.

 • Birlik, partilerüstü bir kuruluştur ; bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalır ve hiç bir siyasi partiye üye değ

 • Birlik, bölücü, şiddete davet eden, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozan hiç bir hareketi tasvip etmez.

 • Birlik, topluma hizmet götürürken din ve mezhep ayrımı yapmaz; bağnazlığı ve taassubu değil hoşgörü ve diyalogu teşvik ve tavsiye eder.

 • Birlik, çalışmalarında kâr paylaşımı amacı gütmez tam aksine kamu yararlığını esas alı

 • Birlik, yürürlükteki tüzük ilkelerine her alanda tam riayet eder.

 • Birlik, kontrollü, disiplinli ve şeffaf bir idare anlayışını

L’Union accepte qu’en principe un système pluraliste, libre et démocratique est la garantie d’une coexistence harmonieuse de personnes issues de différentes cultures et de religions. Sensible à la paix mondiale, aux droits de l’homme et à la solidarité, notre union considère les différences religieuses et culturelles comme une richesse. Elle est contre le racisme, l’islamophobie et toutes formes de discrimination. L’Union accepte le strict respect des lois de la République Française, des lois de l’Union européenne et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; et ne s’engage sous aucune forme dans des activités politiques. L’Union sert l’intérêt public et ne présente aucun but lucratif.

 • L’Union respecte la constitution et les lois dans tous les processus administratifs, financiers et juridiques.

 • L’Union n’agit nullement à l’encontre des principes juridiques et des bonnes mœurs.

 • L’Union est une organisation neutre. Loin des débats à consonance politique, elle revendique sa non-appartenance à une quelconque mouvance politique.

 • L’Union n’approuve aucune action qui invite à la violence et perturbe l’unité ainsi que l’intégrité du pays.

 • Tout en étant au service de la société, l’Union n’émet aucune distinction entre religion et congrégation ; Il encourage et recommande la tolérance et le dialogue, et non le sectarisme et le communautarisme.

 • L’Union ne vise pas à faire des bénéfices. C’est une organisation à but non-lucratif fondée sur l’intérêt public.

 • L’Union respecte pleinement les principes et le règlement dans tous les domaines.

 • L’Union adopte une approche de gestion contrôlée, disciplinée et transparente.