İLKE VE HEDEFLER

 

Birlik, ilke olarak çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı din ve kültürlere mensup insanların uyum içerisinde yaşamalarının teminatı olarak görür. Dünya barışına, insan haklarına ve sosyal dayanışmaya duyarlı olup, dini ve kültürel farklılıkları dünyamızın ayrı birer zenginliği olarak telakki eder. Irkçılığa, islamofobiye ve her türlü ayrımcılığa karşıdır. Birlik, Fransa, Avrupa Birliği Yasalarına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine titizlikle riayet etmeyi ana ilke olarak kabul eder, politik faaliyetlerde bulunmaz. Birlik, kamu yararına hizmet eder, ekonomik yarar sağlamak Birliğin ana gayelerinden değildir.

  • Birlik, idari, mali ve hukuki bütün işlemlerinde anayasa ve yasalara bağlı kalır.
  • Birlik, hukuk ve ahlak kurallarına aykırı hiç bir eylemde bulunmaz.
  • Birlik, partilerüstü bir kuruluştur ; bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalır ve hiç bir siyasi partiye üye değildir.
  • Birlik, bölücü, şiddete davet eden, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozan hiç bir hareketi tasvip etmez.
  • Birlik, topluma hizmet götürürken din ve mezhep ayrımı yapmaz ; bağnazlığı ve taassubu değil hoşgörü ve diyalogu teşvik ve tavsiye eder.
  • Birlik, çalışmalarında kâr paylaşımı amacı gütmez tam aksine kamu yararlığını esas alır.
  • Birlik, yürürlükteki tüzük ilkelerine her alanda tam riayet eder.
  • Birlik, kontrollü, disiplinli ve şeffaf bir idare anlayışını benimser.