• I. Genel Kurul :

Yönetim kurulu üyelerini seçmek, aklamak; muhasebe ve faaliyet raporlarını ibra etmek, tüzük değişikliklerini karara bağlamak ve soru önergelerini görüşmek üzere iki yılda bir toplanır. Genel kurul, şeref üyeleri, aktif üyeler ve üye derneklerden oluşur.

 

  • II. Yönetim Kurulu :

Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen Yönetim Kurulu DİTİB’in idaresini sağlar. Başkan, başkan yardımcısı, muhasip, sekreter ve bir üyeden oluşan yönetim kurulu, en az ayda bir defa olmak üzere DİTİB merkezinde toplanır ve gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

  • IV. Denetleme Kurulu:

DİTİB’in mali ve idari işlerini denetlemek üzere genel kurul tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.

  • Assemblée Générale:

L’assemblée générale se réunit tous les deux ans afin d’élire et acquitter les membres du conseil d’administration, de rendre les comptes et les rapports d’activité, de se prononcer sur les modifications statutaires et de débattre sur des questions parlementaires. L’assemblée générale est composée de membres d’honneur, de membres actifs et d’associations membres.

  • Conseil d’Administration:

Le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux ans, assure l’administration du DITIB. Le conseil d’administration, composé du président, du vice-président, du comptable, du secrétaire et d’un membre, se réunit au siège du DITIB au moins une fois par mois afin de délibérer et d’émettre une décision aux sujets se trouvant à l’ordre du jour.

  • Commission de Contrôle:

La Commission de Contrôle est composée de trois membres titulaires et d’un suppléant élus par l’Assemblée Générale, ayant pour devoir la supervision des affaires financières et administratives du DITIB.