24.9 C
Lyon, FR
26 septembre 2023, mardi

KURULUŞ

Kısa adı LYON DİTİB olan LYON DİYANET İŞLERİ TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ, 1901 Fransa Dernekler Yasası’na göre 19 Ağustos 1995’de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. DİTİB’in kuruluş bildirisi, 16 Ağustos 1995 tarihli ve 33 numaralı Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde UNION DES AFFAIRES CULTURELLES TURCO-ISLAMIQUES DE LYON adıyla yayımlanmıştır.

 

AMAÇLAR

Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), ilke olarak çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı din ve kültürlere mensup insanların uyum içerisinde yaşamalarının teminatı olarak görür. Dünya barışına, insan haklarına ve sosyal dayanışmaya duyarlı olup, dini ve kültürel farklılıkları dünyamızın ayrı birer zenginliği olarak telakki eder. Irkçılığa, islamofobiye ve her türlü ayrımcılığa karşıdır. Birlik, Fransa, Avrupa Birliği Yasalarına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine titizlikle riayet etmeyi ana ilke olarak kabul eder, politik faaliyetlerde bulunmaz. Birlik, kamu yararına hizmet eder, ekonomik yarar sağlamak Birliğin ana gayelerinden değildir. DİTİB, dini konularda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek, dini terbiye ve talim için gerekli altyapı ve teşkilatlanmayı sağlamak, dini vazifelerin ve kültürel pratiklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli is birligini sağlamak, Lyon ve Marsilya Başkonsoloslukları görev bölgelerinde kurulan ve kendisine üye olan derneklere rehberlik etmek ve onlarla ortak çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir BİRLİK’tir. DİTİB, Fransa’da görev yapacak olan din görevlilerinin yabancı dil eğitimi için Fransız makamları ile işbirliği yaparak dil kursları düzenlemekte; ayrıca eğitime katkı olarak muhtaç ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu vermektedir.

LA FONDATION

L’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques de Lyon, appelé LYON DITIB, est une organisation non gouvernementale créée le 19 août 1995 conformément à la loi française de 1901 sur les associations. L’acte constitutif du DITIB a été publié dans le numéro 33 du Journal Officiel de la République Française, en date du 16 août 1995, sous le nom de « UNION DES AFFAIRES CULTURELLES TURCO-ISLAMIQUES DE LYON. »

 

LES OBJECTIFS

L’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques de Lyon (DITIB) a pour idéologie qu’un système pluraliste, libre et démocratique est nécessaire pour la coexistence harmonieuse de personnes issues de différentes cultures et de religions. Sensible à la paix mondiale, aux droits de l’homme et à la solidarité, cette union considère les différences religieuses et culturelles comme une richesse. Elle est contre le racisme, l’islamophobie et toutes formes de discrimination. L’Union accepte le strict respect des lois de la République Française, des lois de l’Union Européenne et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; et ne s’engage sous aucune forme dans des activités politiques. L’Union sert l’intérêt public et ne présente aucun but lucratif.

DITIB est une association fondée avec pour but d’éclairer la société sur les questions religieuses, de gérer les lieux de culte, de fournir les infrastructures et l’organisation nécessaire à l’éducation ainsi qu’à la formation religieuse, d’assurer la coopération nécessaire avec les enseignes concernées pour le bon déroulement des pratiques culturelles, de guider et de collaborer avec ses associations membres implantées dans toute la France et rattachées aux consulats de Lyon, de Marseille et de Bordeaux.

Des cours de langues en coopération avec les autorités françaises sont organisés pour la formation en langues étrangères des responsables religieux qui travailleront en France ; des bourses d’études sont attribués à des étudiants nécessiteux.